Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 • Opdrachtgever: de wederpartij van N! wise.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening of levering van goederen.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen N! wise en een opdrachtgever waarop N! wise deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 1. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 1. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 1. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. N! wise en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 1. De door N! wise gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. N! wise is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 1. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 1. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is N! wise daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij N! wise anders aangeeft.
 1. Een samengestelde prijsopgave verplicht N! wise niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 1. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 1. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens de opdrachtgever aan N! wise verstrekte gegevens waarop N! wise zijn aanbieding heeft gebaseerd.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. N! wise zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft N! wise het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan N! wise aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan N! wise worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan N! wise zijn verstrekt, heeft N! wise het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 1. N! wise is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat N! wise is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid aan N! wise kenbaar is gemaakt.
 1. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan N! wise de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 1. Indien door N! wise of door N! wise ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 1. De opdrachtgever vrijwaart N! wise voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
 1. Indien de opdrachtgever aan N! wise informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 1. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. N! wise zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 1. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal N! wise de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 1. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal N! wise daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 6 Contractduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen N! wise en de opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur van 36 (zesendertig) maanden, ingaande op de datum van ondertekening van de overeenkomst., tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 1. De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van 12 (twaalf) maanden verlengd, tenzij de opdrachtgever of N! wise de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) maanden voor het einde van de desbetreffende periode.
 1. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever N! wise derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7 Honorarium

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 4 t/m 11 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 11 van dit artikel.
 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 1. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van N! wise, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 1. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 1. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 (één) maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 1. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van de opdrachtgever, geldt dat N! wise gerechtigd is schriftelijk, conform de in de overeenkomst opgenomen index of andere maatstaf, geldende honorarium of tarieven aan te passen op de in de overeenkomst genoemde termijn. Indien de overeenkomst niet uitdrukkelijk voorziet in de mogelijkheid van N! wise tot aanpassing van de prijzen of tarieven, geldt dat N! wise steeds gerechtigd is schriftelijk met inachtneming van een termijn van ten minste één maand de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
 1. N! wise mag in ieder geval het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan N! wise, dat in redelijkheid niet van N! wise mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
 1. N! wise zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. De prijsverhoging treedt in werking 30 (dertig) dagen nadat u op de hoogte bent gesteld van een dergelijke verhoging.

Artikel 8 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum. Alle door N! wise kenbaar gemaakte prijzen zijn steeds in euro’s en de opdrachtgever dient alle betalingen in euro’s te voldoen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 1. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is de opdrachtgever, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente voor handelsovereenkomsten verschuldigd. Indien de opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan N! wise de vordering uit handen geven, in welk geval de opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen. Een en ander laat de overige wettelijke en contractuele rechten van N! wise onverlet.
 1. Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop N! wise de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan de opdrachtgever in rekening brengt, vastleggen. Verschuldigde bedragen worden door de opdrachtgever betaald volgens de overeengekomen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.
 1. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van N! wise op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 1. N! wise heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. N! wise kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. N! wise kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 1. Indien betaling binnen 30 dagen na factuurdatum geschiedt zal door N! wise geen toeslag in rekening worden gebracht.
 1. Indien betaling na 30 dagen geschiedt is de opdrachtgever een toeslag verschuldigd van 2%, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door N! wise geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, documenten, programmatuur, apparatuur en/of databestanden, blijven eigendom van N! wise of diens toeleveranciers, tenzij anders is overeengekomen.
 1. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 1. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht N! wise zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 1. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 1. Voor het geval dat N! wise zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijk een niet herroepbare toestemming aan N! wise, of door deze aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van N! wise zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 10 Nakoming

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 (acht) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan N! wise. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat N! wise in staat is adequaat te reageren.
 1. Indien een klacht gegrond is, zal N! wise de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 1. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal N! wise slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

Artikel 11 Opschorting en ontbinding

 1. Elk der partijen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten, indien:
 2. de andere partij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 3. na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de andere partij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de andere partij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 4. de andere partij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 1. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
 1. Voorts is N! wise bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 1. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van N! wise op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien N! wise de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 1. De opdrachtgever is niet gerechtigd een overeenkomst van opdracht welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.
 1. Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. N! wise kan de overeenkomst tevens zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk opzeggen indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van de opdrachtgever direct of indirect wijzigt. N! wise is wegens de beëindiging als bedoeld in dit artikellid nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval de opdrachtgever onherroepelijk in staat van faillissement is komen te verkeren, eindigt alsdan het recht van de opdrachtgever tot gebruik van de ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke alsmede het recht van de opdrachtgever tot toegang en/of gebruik van de diensten van N! wise, zonder dat hiertoe een opzeggingshandeling van de zijde van N! wise vereist is.
 1. N! wise behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien N! wise aan de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is de opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 1. Indien de opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder lid 1 van dit artikel genoemde verplichting, heeft N! wise het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de opdrachtgever te verhalen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Indien N! wise aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 1. De totale aansprakelijkheid van N! wise wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met de opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van N! wise te verstrekken uitkering, althans tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 1. In afwijking van hetgeen onder lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan 6 (zes) maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste 6 (zes) maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 1. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van N! wise aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan N! wise toegerekend kunnen worden;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 1. N! wise is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, verminderde goodwill, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door de opdrachtgever aan N! wise voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan N! wise voorgeschreven toeleveranciers, is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van N! wise verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
 1. De in lid 2 en 5 van dit artikel beschreven uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van N! wise laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van N! wise welke in deze algemene voorwaarden zijn beschreven, geheel onverlet.
 1. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van N! wise of zijn ondergeschikten.
 1. Tenzij nakoming door de N! wise blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van N! wise wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien de opdrachtgever N! wise onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, conform het bepaalde in artikel 10.
 1. Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan N! wise zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

Artikel 14 Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, gegevens (waaronder begrepen: gebruikersnamen, codes en wachtwoorden), documenten, programmatuur of databestanden die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, geleverd of gebruikt worden, gaat over op de opdrachtgever op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de opdrachtgever of een hulppersoon van de opdrachtgever zijn gebracht.

Artikel 15 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop N! wise geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor N! wise niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van N! wise worden daaronder begrepen.
 1. N! wise heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat N! wise zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 1. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 1. Voor zoveel N! wise ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is N! wise gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 1. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, N! wise gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en N! wise zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is N! wise niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 17 Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij N! wise, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. De opdrachtgever verkrijgt de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden, de schriftelijk tussen partijen gesloten overeenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan de opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.
 1. N! wise behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 1. N! wise vrijwaart de opdrachtgever tegen elke aanspraak van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat de door N! wise geleverde diensten en/of producten inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde. De opdrachtgever zal N! wise onverwijld informeren van het bestaan en de inhoud van dergelijke aanspraken. De opdrachtgever verplicht zich tot het geven van alle informatie en medewerking aan N! wise die daarvoor redelijkerwijs nodig is. Indien en voor zover de beweerde inbreuk is veroorzaakt door wijzigingen in de geleverde diensten en/of producten die door de opdrachtgever of namens de opdrachtgever door een derde zijn verricht of als gevolg van gebruik op een andere wijze dan waarvoor de geleverde diensten en/of producten zijn ontwikkeld of bedoeld, zal N! wise de opdrachtgever hiervoor aansprakelijk stellen.
 1. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij, indien en voor zover door hem in het kader van de overeenkomst aan N! wise materialen of gegevens ter beschikking worden gesteld, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van derden. De opdrachtgever vrijwaart N! wise tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, onderhoud, bewerken, installeren of integratie inbreuk maakt op enig recht van die derde.
 1. De opdrachtgever mag auteursrechtaanduidingen, merken of andere indicaties van de rechthebbende op intellectuele eigendomsrechten niet verwijderen van of wijzigen in de geleverde diensten en/of producten. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.

Artikel 18 Gegevensverwerking

 1. Indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, zal de opdrachtgever N! wise desgevraagd schriftelijk informeren over de wijze waarop de opdrachtgever uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.
 1. Indien het gebruik van de dienstverlening verwerking van persoonsgegevens met zich mee brengt in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ligt de verantwoordelijkheid voor deze gegevens volledig bij de opdrachtgever. N! wise zal als verwerker en de opdrachtgever als verantwoordelijke aangemerkt worden. De rechten en plichten van partijen worden in een separate verwerkersovereenkomst bepaald.
 1. De opdrachtgever vrijwaart N! wise voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor de opdrachtgever op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij de opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan N! wise toerekenbaar zijn.

Artikel 19 Geschillen

 1. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige algemene voorwaarden dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.
 1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 20 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen N! wise en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 21 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× Hoe kan ik je helpen?